GALERIA ZDJĘĆ

Informacja PKSCiśnieniomierze PKSBezpieczny Pasażer 2017/2018Wulkanizacja, Centrum Motoryzacji PKS

Biuro podróży Eurotrans serdecznie zaprasza podróżnych do zakupu biletów na połączenia krajowe i międzynarodowe.REKLAMA:


REALIZOWANE PROGRAMY:


Reklama PKS

PKS w Ostrowcu Św. S.A. jako Sygnatariusz Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjął zobowiązania które w ramach społęcznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa transportowego realizuje w partnerstwie z lokalnymi samorządami, Organizacjami i Instytucjami. Dzięki edukacyjnemu przekazowi mediów branżowych oraz lokalnych i regionalnych osiągamy wyższy poziom bezpieczeństwa podróżowania w ruchu drogowym jako wzmocniony efekt wspólnych działań.

Reklama PKS

PKS w Ostrowcu Św. S.A. działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie usług przewozowych w transporcie drogowym osób oraz usług motoryzacyjnych, handlu częściami zamiennymi, akcesoriami oraz paliwami do pojazdów spalinowych.

Polityka Jakości PKS w Ostrowcu Św. S.A.

Reklama PKS


PARTNERZY:


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Historia:
Rok 1946

60 lat temu (1.08.1946r.) zapoczątkowano w Ostrowcu Św. istnienie firmy ze znakiem PKS. Uczyniło to kilku zapaleńców, którzy prosto z frontu, jeszcze w mundurach przybyli do naszego miasta samochodami wojskowymi z demobilu. Stacja Terenowa PKS otrzymała 5 samochodów GMC z demobilu.


Rok 1949

Na bazie dotychczasowej Stacji powołano Ekspozyturę PKS w Ostrowcu Św. podległą pod Dyrekcję Okręgową PKS w Łodzi. Ekspozytura otrzymała 3 autobusy Leyland i 3 ciężarówki Fiat. Od pierwszych dni istnienia posiadanymi samochodami dokonywano przewozu towarów i pasażerów. Osoby przewożono pod plandekami w przystosowanych samochodach ciężarowych.
Bardzo szybko okazało się, jak potrzebne jest istnienie przedsiębiorstwa transportowego dla ostrowieckiego mikroregionu, posiadającego zaledwie jedną linię kolejową: Skarżysko-Kamienna - Rozwadów.


Rok 1950

Pamiątkowe zdjęcie pracowników Ekspozytury PKS w Ostrowcu Św.


Rok 1954

Odbudowa kraju i liczne inwestycje spowodowały burzliwy rozwój PKS-u. Ostrowiecka Ekspozytura PKS utworzyła placówkę terenową w Sandomierzu. Z chwilą rozpoczęcia budowy Huty Szkła w Sandomierzu wystąpiła potrzeba przekształcenia placówki terenowej w samodzielny oddział PKS w Sandomierzu. PKS w Ostrowcu Św. przekazał część swojego taboru i załogi dla nowego przedsiębiorstwa.


Rok 1960

Utworzono Oddział PKS w Ostrowcu na bazie Ekspozytury, uruchomiono pierwsze dalekobieżne linie PKS z Ostrowca do Warszawy, Lublina i Rzeszowa 1964r. Poważna rola przypadła ostrowieckiemu PKS-owi z chwilą podjęcia się obsługi Kopalni Siarki w okolicach Staszowa oraz budowy na tym terenie kolejowej linii hutniczo- siarkowej (popularnie nazywanej LHS-ką). Podobnie jak wcześniej w Sandomierzu również w Staszowie powstał odrębny oddział PKS. Powstał on na bazie sprzętu i ludzi oddelegowanych przez PKS w Ostrowcu Św. do placówek terenowych w Staszowie, Machowie i Grzybowie.


Rok 1967

Nie można również nie docenić udziału naszego przedsiębiorstwa przy budowie Nowego Zakładu Metalurgicznego w Ostrowcu Św. Ta olbrzymia inwestycja spowodowała, że nasze przedsiębiorstwo było zalążkiem dla samodzielnego Oddziału Remontowego PKS i Oddziału Towarowo-Spedycyjnego PKS.


Rok 1971

Oddanie do użytku nowego dworca PKS w Lipsku, ustanowienie placówki terenowej w Lipsku ( wcześniej w Lipsku istniała Stacja Terenowa PKS podległa pod Oddział PKS w Radomiu).


Rok 1974

Oddanie do użytku "tymczasowego" dworca PKS w Ostrowcu Św., który był eksploatowany przez 24 lata tj. do roku 1998.


Rok 1985

Podział Oddziału PKS w Ostrowcu na I Oddział Towarowo-Spedycyjny i II Oddział Osobowy. II Oddział obsługuje komunikację na terenie 8 gmin Znaczący wkład naszego przedsiębiorstwa w rozwój gospodarczy obsługiwanego terenu został wielokrotnie dostrzeżony przez ówczesne władze. Świadczą o tym otrzymane zbiorowe odznaki "Za zasługi dla województwa kieleckiego", "Za zasługi dla województwa tarnobrzeskiego", "Za zasługi dla Ziemi Radomskiej" czy też medal "Zasłużony dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".

Oprócz sfery gospodarczej widoczny był nasz udział również w dziedzinie rozwoju szkolnictwa. Wielokrotnie dostosowywaliśmy nasze zadania przewozowe do potrzeb wynikających z szeregu zmian organizacyjnych i reform w oświacie. Wielokrotnie podkreślano fakt, że nasi kierowcy nie tylko wykonywali czynności przewodnika, ale także uzyskiwali miano opiekunów przewożonych dzieci. Właśnie dzieci i młodzież z okazji obchodów 40-lecia przedsiębiorstwa ufundowała sztandar oraz spowodowała 2-krotne wyróżnienie "Medalem Komisji Edukacji Narodowej". Ta pozytywna współpraca ze szkołami utrzymuje się do dnia dzisiejszego.


Rok 1990

samodzielnego Przedsiębiorstwa PKS w Ostrowcu na bazie II Oddziału K.PKS. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przewozach pasażerskich. Recesja gospodarcza szczególnie w przemyśle hutniczym i budownictwie powoduje drastyczne ograniczenie przewozów pracowniczych. Postępujący rozwój motoryzacji indywidualnej, a także gwałtowny rozwój sieci handlowej powodujący zwiększenie dostępności oferty nawet w najmniejszych miejscowościach powodują tendencję do stałego spadku frekwencji pasażerów w publicznych przewozach autobusowych.

Następuje konsekwentne wprowadzanie postępu technicznego i rozszerzanie zakresu usług. Ten kierunek działalności w kontekście obserwowanej recesji w przewozach staje się dla Przedsiębiorstwa kołem ratunkowym. Utworzony zostaje specjalistyczny warsztat napraw ogumienia pracujący wg. technologii TIP-TOP Stahlgruber, a także stanowisko nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych pojazdów pracujące wg. technologii Rust Check. Do eksploatacji wprowadzone zostaje nowoczesne pogotowie techniczne - pojazd ratownictwa drogowego udowany na podwoziu Volvo F12.

W przedsiębiorstwie organizowane są seminaria i konferencje naukowo-techniczne dla diagnostów i służb technicznych z regionu województwa kieleckiego w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

W 1998r.ówczesny szef Firmy otrzymuje Order Uśmiechu - odznaczenie, które jest wyrazem uznania dla Przedsiębiorstwa za wieloletnie sprawowanie patronatu nad dziećmi specjalnej troski z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w miejscowości Huta k. Lipska.

W działalności przewozowej Przedsiębiorstwo poszukuje nowych rynków. W firmie pojawiają się pierwsze używane zachodnie autokary przeznaczone do obsługi turystyki, wyposażone w barek, lodówkę, system audio-wideo, toaletę. Uruchomiona zostaje autobusowa komunikacja z Ukrainą.


Lata 1995 - 1998

W latach 1995-1998 dokonuje się przebudowy dworca autobusowego w Ostrowcu Św. Powstaje stosunkowo nowoczesny obiekt służący obsłudze podróżnych, będący wizytówką miasta i powiatu ostrowieckiego. Kilkuletnia współpraca z Rafinerią zwieńczona budową w roku 1998 nowoczesnego stanowiska smarowania i wymiany olejów.

W 1999 roku we współpracy z Petrochemią Płock wykonana zostaje modernizacja Stacji Paliw; jako stacja patronacka otrzymuje niebieskie barwy. Sprzedaż paliw w pełnym asortymencie zawsze dobrej jakości odbywa się w systemie całodobowym. Szczególnie bogatą ofertę handlową w zakresie części i podzespołów dla samochodów ciężarowych, autobusów oraz przyczep i naczep (TIR) oferuje utworzony sklep artykułów motoryzacyjnych i wyposażenia warsztatów Auto-TIR-Market.


Rok 2000

Na wniosek organu założycielskiego wszczęty zostaje proces komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Uzyskuje on akceptację Organów Przedsiębiorstwa. 2001r. 31 lipca 2001 roku Minister Skarbu Państwa Aktem Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego przekształca Przedsiębiorstwo PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana z dniem 5 października 2001r do Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000050306. Tym samym począwszy od 1 listopada 2001r. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna; skrót firmy brzmi: PKS w Ostrowcu Św. S.A.


Rok 2002

9 lutego 2002 roku nasz ostrowiecki PKS został wyróżniony zaszczytnym tytułem - Firma Roku 2001. W uzasadnieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Św. napisano: "wyróżnienie za dynamiczny rozwój firmy, który zaowocował jej przekształceniem w 2001 roku z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu usług przewozowych oraz wysoką jakość obsługi klientów w całym zakresie prowadzonej działalności". Kolejno uzyskiwaliśmy nagrody gospodarcze- Skrzydła oraz Lider Regionu 2002 i 2003


Rok 2003

W grudniu 2003r. Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie przyznała PKS w Ostrowcu Św. S.A. certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" jako wyraz solidności i uczciwości dla Przedsiębiorstwa działającego zgodnie z prawem i zasadami etyki.


Rok 2004

21 maja 2004 roku PKS w Ostrowcu Św. S.A. zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej RP przez regionalne centra promocji i wspierania biznesu, promującego polskie firmy sukcesu gospodarczego - "Polski Sukces".

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej zwieńczone sukcesem zostały intensywne działania Zarządu Spółki w zakresie przewozów międzynarodowych - dnia 23 lipca 2004r. Minister Infrastruktury i Transportu Włoch wydał dla PKS w Ostrowcu Św. S.A. ZEZWOLENIE na prowadzenie regularnej komunikacji autobusowej do Włoch.

W dniu 24 września 2004r. w Kieleckim Centrum Kultury Spółka po raz trzeci z rzędu została wyróżniona na forum województwa nagrodą gospodarczą "Brylantowe Skrzydła 2004" - to wyraz uznania za wkład Spółki w rozwój gospodarki wolnorynkowej i promowanie swoją działalnością województwa świętokrzyskiego.

W 2004r. PKS w Ostrowcu Św. S.A. uczestniczył w VII edycji ogólnopolskiego programu promocyjnego kultury przedsiębiorczości - "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Przedmiotem ocen Komisji Ogólnopolskiej oraz Komisji Regionalnej były: relacje z konkurencją, stosunki z klientami oraz dostawcami, sposób załatwiania reklamacji, skarg i wniosków, terminowość wywiązywania się ze zobowiązań wobec kontrahentów, terminowość regulowania należności wobec budżetu państwa, wrażliwość społeczna, traktowanie środowiska naturalnego, itp.

W dniu 3 grudnia 2004r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość podczas której ostrowiecki PKS otrzymał Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play - 2004". Szczególnie ważnym dla Zarządu Spółki osiągnięciem w roku 2004r. było przyznanie dla PKS w Ostrowcu Św. S.A. wyróżnienia w konkursie Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 7 lutego 2005r.


Rok 2005

W dniu 14.10.2005r. za szczególne zaangażowanie i wszechstronną pomoc w organizacji logistycznego zabezpieczania przedsięwzięć z udziałem młodzieży szkolnej, nobilitujący tytuł "Przyjaciela Kultury i Sztuk Pięknych" na wniosek Miejskiego Centrum Kultury otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Pan Stanisław Wodyński - Prezes Zarządu PKS w Ostrowcu Św. S.A. 28.10.2005r. ostrowiecki PKS jako jedyna firma z branży przewozu osób w regionie została uhonorowana dyplomem i statuetką "Euro-Firma 2005" wraz z 33 innymi firmami regionu świętokrzyskiego. Kapituła pod przewodnictwem Marszałka i Wojewody Świętokrzyskiego podkreśliła wysoki poziom świadczonych usług oraz konsekwentne budowanie wartości Firmy.
Ostrowiecki PKS został wyróżniony również w VIII edycji Ogólnopolskiego programu promocyjnego kultury przedsiębiorczości - "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym".
W dniu 16.12.2005r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się finałowa uroczystość, podczas której PKS w Ostrowcu Św. S.A. otrzymał Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play - 2005".

Lata 2005 - 2006r. to również okres działań podejmowanych w celu dostosowania systemu zarządzania funkcjonującego w PKS w Ostrowcu Św. S.A. do wymagań normy ISO 9001. Przyjęta koncepcja systemu zarządzania pozwoli dzięki kompleksowemu zaangażowaniu potencjału intelektualnego wszystkich pracowników na wzmocnienie pozycji Przedsiębiorstwa na rynku.


Rok 2006

To jubileuszowy rok 60 - letniej działalności ostrowieckiego PKS w zakresie transportu i komunikacji. Program obchodów jubileuszu koncentruje się na dalszym kreowaniu przyjaznego wizerunku Spółki dla klientów i lokalnej społeczności.

Początek 2006r. został uświetniony uzyskaniem prestiżowej nagrody - PKS w Ostrowcu Św. S.A. został laureatem VII edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. Podczas uroczystej Gali która odbyła się 24.02.2006r. w Kielcach przedstawiciele naszej Firmy odebrali z rąk organizatorów konkursu Świętokrzyskie Berło Jakości.